BÆREDYGTIG RETFÆRDIGHED

Bæredygtig retfærdighed anerkender, at sociale og miljømæssige retfærdighedsspørgsmål ofte er indbyrdes forbundne, og at løsninger bør adressere begge aspekter for at skabe en mere retfærdig og bæredygtig kaffeproduktion. Det kan manifestere sig på forskellige områder, såsom klimapolitik, social retfærdighed, økologisk og økonomisk udvikling.

Ideen om bæredygtighed, der fokuserer på at opretholde og bevare ressourcer for fremtidige generationer, kombineret med retfærdighed, der sigter mod at sikre lige muligheder, adgang og behandling for alle parter i kaffeproduktionen fra jord til kop.

BØNNEN DANMARKS INDSATSOMRÅDER

KLIMA & RESSOURCER

 • Mindre og grønnere forbrug
 • Bønnen Danmark arbejder med at mindske mængden af emballage.
 • Bønnen Danmark arbejder på, at de ressourcer der indgår ergenanvendte og genanvendelige.
 • Bønnen Danmark arbejder på, at viden om bæredygtige valg og CO2-aftryk når helt ud til kunderne.

MILJØ & BIODIVERSITET

 • Bønnen Danmark arbejder mod 100% certificeret kaffe bl.a. Økologisk og Fairtrade.
 • Med certificeringer som Verified og Rainforest Alliance, arbejdes der aktivt mod, at ingen skov fældes for at gøre plads til kaffedyrkning.
 • Bønnen Danmark sikrer uddannelse af kaffefarmerne og folk omkring i lokalsamfundene.

MENNESKER & SAMFUNDSANSVAR

 • Bønnen Danmark arbejder aktivt i projekter der sikrer kaffefarmeres økonomi gennem fler-afgrøde metoder og selvhjælpsgrupper.
 • Bønnen Danmark sikrer ligestilling og at der ikke forskelsbehandles ved ansættelser.
 • Bønnen Danmark støtter NGO’er der blandt andet arbejder med aktive seniorer, etisk handel m.m.

”BØNNEN DANMARK TAGER ANSVAR – FRA JORD TIL KOP”

FRA JORD TIL KOP – CO2E ANSVAR

Vi arbejder målrettet med at nedbringe CO2e-udledning fra produktion af kaffe. I arbejdet med at nedbringe aftrykket er det vigtigt at kunne identificere, hvor i værdikæden der udledes CO2e*, så vi kan fokusere på at mindske aftrykket i hvert enkelt led.

Det valgte udgangspunkt er Concitos beregninger for CO2e* i kaffeproduktion og den opdeling af produktion de benytter, da det understøtter de elementer vi har mulighed for at påvirke.

Climate footprint – kg CO2e

CO2e pr. kg 3,18
Landbrug 1,30
ILUC 0,84
Forarbejdning 0,21
Transport 0,58
Emballage 0,24
Detail 0,01

LANDBRUG

I kaffedyrkningen er det processer som gødning, energi til forarbejdning og affaldshåndtering der arbejdes med for at reducere CO2e-aftrykket.
Vi er i dialog med både brancheorganisationer og kaffefarmere om at udvikle og uddanne i metoder til at dyrke kaffe mest bæredygtigt – både for miljø og for kaffefarmere.

ILUC

ILUC står for Indirect Land Use Change og henviser til ændring i anvendelse af land. Det dækker over den del af et produkts klimaaftryk, der vedrører arealet der benyttes til at dyrke på – en arealbelastning. Det er svært og kræver et kompliceret datamateriale at beregne ILUC. Samtidig er der videnskabelig uenighed om, præcis hvordan den skal beregnes, men det betyder ikke, at arealbelastningen ikke er der. Derfor har Bønnen Danmark valgt at benytte Concitos CO2e beregning, der medtager ILUC.

TRANSPORT

Den CO2e der stammer fra transport, er enten fra skibstransport fra Asien, Afrika og Sydamerika eller gælder den sidste del af transporten til Bønnen Danmark med lastbil. Det vil ikke kunne svare sig andet end at sejle kaffen til Europa, men vi arbejder tæt sammen med vores fragtfirmaer, om at finde den løsning der udleder mindst muligt CO2e under transporten.

CO2”E” FORKLARING BRUGT I CONCITO BEREGNING

Klimadebatten er fyldt med tal, meninger, holdninger og “synsninger”. Det meste kredser omkring CO2 – eller mere og mere er det CO2e, der bliver henvist til.

Hvad betyder det lille “e”, der er hægtet på det ellers så velkendte CO2. Bogstavet står for “equivalent”. På dansk ækvivalent (eller “tilsvarende”) og dækker over, at CO2 langt fra er den eneste såkaldte drivhusgas, vi har at gøre med. Vi har fx også metan. I stedet for at skulle tage hensyn til alle disse forskellige stoffer, er man kommet frem med CO2e.

CO2e betyder, at andre drivhusgasemissioner kan udtrykkes i form af CO2 baseret på deres relative globale opvarmningspotentiale (GWP).

PÅ VEJ MOD 100% CERTIFICERET KAFFE

100% certificeret betyder at din nuværende kaffe, som måske består af kaffe fra 5 forskellige kaffeproducerende lande, på et tidspuntk vil bestå af 5 forskellige cetificerede kaffer.

Indtil nu har til- og fravalg af Fairtrade, økologi m.m. primært været styret af efterspørgslen. Vi kan dog tydeligt se impacten af, hvad disse valg gør og derfor
har vi som en ansvarlig virksomhed der tænker langsigtet, truffet valget på vegne af alle vores kunder.

Vi går mod 100% certificeret og projektbaseret kaffe. Men vi stopper ikke her, for der er mange flere muligheder og tiltag vi kan tage, for at sikre impact.

Forskellige tiltag vi arbejder med indenfor bæredygtighed, biodiversitet, CO2ereduktioner med mere. Vi går mod, at 100% af kaffen fra risteriet i Danmark er certificeret og ansvarligt indkøbt.

Det gør vi ud fra tanken om, at vi med certificeringer gør den største forskel for kaffefarmere rundt om i verden, der er med til at producere kaffe til Bønnen Danmark.

En certificering sikrer, at kaffefarmere uddannes, og der opbygges viden til at kunne plante og dyrke mere skånsomt. Til gavn for os alle.

Der er tale om mange forskellige certificeringer og det skyldes, at det skal give mening i det land og i lige netop det område vi køber kaffe fra. Nogle områder vil relativt let kunne overgå til økologisk produktion, hvorimod det i andre områder vil styrke området og kaffefarmerne at blive ”Fairtrade”-certificerede.

HVAD KAN DU FORVENTE DIG AF BÆREDYGTIG RETFÆRDIGHED

 • Vi erstatter den konventionelle kaffe med certificeret kaffe – ”Certificeret mod 100%”.
 • Vi arbejder med ”Scientific Based Target initiative” ** i forhold til at mindske Bønnen Danmarks CO2e -aftryk.
 • En leverandør du kan have tillid til, når det gælder kvalitet, ansvarlighed og grøn omstilling.

50% REDUKTIONSMÅL I CO2E UDLEDNING

SBTi* (Science Based Target initiative) Reduktion i CO2e (ekvivalenter – andre drivhusgasser omregnet til CO2 ** ) fra basisår 2018 til 2030 på 50%.
Dette gælder scope 1 og 2 – det der kontrolleres af Bønnen Danmark.

DETTE FORVENTES BLANDT ANDET GJORT VED FØLGENDE INITIATIVER

 • Opførelse af solceller for at tilføre elnettet ny grøn strøm svarende til Bønnen Danmarks forbrug.
 • Løbende udskiftning af Bønnen Danmarks bilflåde til el/brint/-biler og varevogne.
 • Overgang til biogas.

VI ARBEJDER UD FRA TANKEN OM AT GØRE STØRST MULIG EFFEKT, HVOR VI HAR MEST MULIG INDFLYDELSE, HURTIGST MULIGT. DERFOR ARBEJDER VI MOD 100 % CERTIFICERET KAFFE.

 • Certificeret kaffe giver bedre økonomi og arbejdsforhold for kaffefarmerne.
 • Certificeret kaffe giver Bønnen Danmark bedre mulighed for at præge flest mulige kaffefarmere til at benytte produktionsformer, der minimerer skovrydning og mindsker CO2-udslip i produktionen, gennem organisatoriske fælles mål for farmerne..

EKSEMPLER PÅ CO2 UDLEDNINGER

1 kg formalet kaffe

1 kg hakket oksekød
Færdig lasagne
Oksemørbrad
Olivenolie
Kikærter

: 3,18 kg CO2e (120 kopper -1,5dl)

: 34,19 kg CO2e
: 8,85 kg CO2e
: 151,95 kg CO2e
: 3,83 kg CO2e
: 0,88 kg CO2e

1 kg formalet kaffe : 3,18 kg CO2e (120 kopper -1,5dl)
1 kg hakket oksekød : 34,19 kg CO2e
Færdig lasagne : 8,85 kg CO2e
Oksemørbrad : 151,95 kg CO2e
Olivenolie : 3,83 kg CO2e
Kikærter : 0,88 kg CO2e